DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Gminne Przedszkole w Jastrzębcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Przedszkola w Jastrzębcu.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,

z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
 • niektóre elementy nietekstowe umieszczone na stronie internetowej, takie jak zdjęcia nie posiadają szczegółowego opisu,

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Kompatybilność

 • obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury           jak i myszki,
 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 15.07.2020r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy          o kontakt.

Osobą kontaktową i koordynatorem jest Dyrektor Edyta Dąbrowska.       Dane kontaktowe: dyrektor@pj13.eu, tel.: 22 756 15 82.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Gminne Przedszkole w Jastrzębcu niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu prowadzącego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • organ prowadzący: Wójt Gminy Lesznowola
 • adres: 05-506 Lesznowola ul. Gminna60
 • e-mail: wojt@lesznowola.pl
 • telefon: 22 708 91 11

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Budynek Gminnego Przedszkola w Jastrzębcu przy ul. Łąkowej 13 jest parterowy. Wejście główne nie posiada stopni ani schodów, dzięki czemu możliwy jest wjazd osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a, oraz łazienki dla niepełnosprawnych.

Budynek posiada parking, ale nie ma na nim oznaczeń miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Każda osoba ze szczególnymi potrzebami znajdująca się w budynku przedszkola może liczyć na pomoc pracowników przedszkola. Możliwe jest wejście do budynku z psem asystującym.

Inne informacje i oświadczenia

Gminne Przedszkole w Jastrzębcu pracuje nad wyeliminowaniem występujących obecnie ograniczeń w zakresie dostępności cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej.